چشم انداز و ماموریت


چشم انداز:

چشم انداز ALTD جهانی است که در آن حقوق بشر درک واحترام گذاشته شود و برای همه گسترش می یابد. برای ساختن جوامعی هماهنگ که بر اساس حاکمیت قانون عادلانه، دموکراسی متکثر، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار عمل کنند. هدف آن ایجاد آگاهی از طریق آموزش نسل جدید در مورد ارزش زندگی اجتماعی، حقوق بشر و برابری به منظور خدمت به جامعه و ایجاد پیوندی از شفقت و احساس وحدت در بین مردم در سراسر جهان است.


ماموریت:

پیوندهای جایگزین برای آموزش و توسعه (ALTD) به دنبال اعمال کامل استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد و جنسیت و مذهب، از طریق آموزش مشارکتی است. این سازمان به دنبال ارتقا و توانمندسازی پناهندگان، مهاجران و اعضای حاشیه‌نشین جامعه از طریق برنامه‌های مشارکتی مناسب از طریق ایجاد ظرفیت‌های دیاسپورا، انجام تحقیقات و حمایت است.